topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Konkurs - Kotły TOPTEN

Trzecia edycja konkursu pt. "Lista TOPTEN kotłów grzewczych o mocy do 50kW" (dziesiątki najbardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku kotłów) już zakończona, a lista TOPTEN kotłów została opublikowana. Nabór nowych uczestników do kolejnej edycji jest ciągły i będzie trwał do 30 kwietnia 2011 r., a rozstrzygnięcie IV edycji i publikacja kotłów wybranych w oparciu o przyjęte kryteria nastąpi do 31 maja 2011 r. Przyjmuje się, że lista będzie aktualizowana co rok. Dotychczas do konkursu zgłaszane mogły być jedynie kotły węglowe, gazowe oraz olejowe. W czwartej edycji zgłaszane mogą być również kotły na biomasę. Podobnie jak do tej pory Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej dziesiątki kotłów danej podkategorii oraz dalsze działania informacyjne zachęcające powszechnych użytkowników do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów.
Rezultatem konkursu będzie wybór najlepszej dziesiątki i publikacja listy TOPTEN na stronie internetowej www.topten.info.pl

Lista Topten w kategorii "KOTŁY" istnieje dla następujących, odrębnych, podkategorii:

  • Kotły na biomasę z ręcznym zasypem paliwa (kotły komorowe),
  • Kotły na biomasę z automatycznym podajnikiem paliwa,
  • Kotły węglowe z ręcznym zasypem paliwa,
  • Kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa,
  • Kotły olejowe,
  • Kotły gazowe niekondensacyjne,
  • Kotły gazowe kondensacyjne.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę o mocy do 50 kW, dostępnych na krajowym rynku. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika Karty zgłoszeniowej produktu (kotła) wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Konkurs TOPTEN.
Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ITC), na zlecenie Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach opracował zasady opracowania rankingu urządzeń grzewczych małej mocy, opublikowane na stronie internetowej www.topten.info.pl. Konkursem objęte są produkty spełniające następujące warunki:

  • zgłaszany produkt powinien być dopuszczony do legalnego obrotu w handlu na terytorium Polski,
  • zgłaszany produkt powinien być kotłem opalanym: biomasą, węglem, gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim (z wyłączeniem kotłów olejowych kondensacyjnych) o mocy nominalnej nie większej niż 50 kW,
  • produkt musi mieć świadectwo atestacji wydane przez jedno z akredytowanych laboratoriów certyfikujących tego typu urządzenia, w przypadku typoszeregu urządzeń zgłaszany powinien być jeden produkt, pełniący rolę reprezentanta typoszeregu.

Kryterium porównania kotłów jest wskaźnik, ujmujący w sobie zarówno sprawność energetyczną kotła, jak i emisję substancji szkodliwych, takich jak CO, NOx oraz pył całkowity. Szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej projektu  www.topten.info.pl. Kotły, które znajdą się na liście 10 najlepszych produktów w każdej z  podkategorii będą mogły się posługiwać poniższym znakiem (na podstawie odrębnej umowy):


Logo Topten Polska


Na zgłoszenia konkursowe do trzeciej edycji czekamy do 30 kwietnia 2011 r.


Materiały do pobrania:


 

Porównywarka produktów energooszczędnych